Jak pracuje geodeta ?

Jak pracuje geodeta ?

Organem właściwym do prowadzenia zasobu geodezyjno-kartograficznego jest Starosta. W imieniu Starosty zajmuje się tym specjalna komórka organizacyjna w Urzędach Powiatowych, tak zwane Powiatowe Ośrodki Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznej lub jak w przypadku m.st. Warszawy – Biuro Geodezji i Katastru, które podległe jest Prezydentowi Miasta (miasta na prawach powiatu). Oznacza to, że jeżeli potrzebujemy zasięgnąć informacji o naszej działce musimy udać się do Starostwa (Urzędu Powiatowego). No właśnie a jakie to informacje? Przede wszystkim:

 • wypisy z rejestrów gruntów i budynków
 • mapy zasadnicze oraz ewidencyjne
 • wszelkie informacje mówiące nam o powierzchni ewidencyjnej działki, właścicielu i władającym, użytku gruntowego oraz numerze działki i obrębie ewidencyjnym (wypisy z rejestru gruntów)
 • wszelkie informacje dotyczące budynków (wypisy z rejestru budynków)
 • wszelkie informacje dotyczące lokali (wypisy z rejestru lokali)

Ponadto Organ ten jest odpowiedzialny za organizacje pracy geodetów na danym Powiecie. Oznacza to że geodeta który wykonujący usługi robi zgłoszenie pracy geodezyjnej w odpowiednim urzędzie Powiatowym. Zgłasza przede wszystkim chęć wykonani takich prac jak:

 • mapy do celów projektowych
 • aktualizacji mapy zasadniczej
 • tyczenie obiektów budowlanych
 • geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
 • podziału nieruchomości
 • wyznaczeniu/wznowieniu punktów granicznych
 • rozgraniczeń nieruchomości

Dodatkowo w Powiatowych Ośrodkach Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznych znajduje się Zespół Uzgodnień Dokumentacji Projektowej (ZUD). Zadaniem tej komórki jest nadzorować pracę projektowe różnych gestorów sieci uzbrojenia podziemnego w celu usunięcia możliwych kolizji i innych możliwych niezgodności w procesie projektowania sieci uzbrojenia podziemnego.