Przydatne informacje

Przydatne informacje

Warunki Zabudowy lub zapisy miejscowego planu zagospodarowania terenu. Uzyskać możemy w Urzędzie Gminy lub w przypadku m.st. Warszawy w Urzędzie Dzielnicowym. Gminy/Dzielnice są odpowiedzialne za gospodarowanie (urządzanie) terenu, a przede wszystkim wyznaczaniu kierunku rozwoju danej gminy czy dzielnicy (a więc co tak naprawdę można nam budować na działce). Mamy tutaj rozróżnienie na tereny Rolnicze, Przemysłowe,Usługowo-Handlowe i Mieszkalne. Dodatkowo możemy uzyskać tam informacje o planowanych budowach dróg.

Kataster nieruchomości, kataster działek jest informacją o użytku gruntowym działki, a zarazem jej przeznaczeniu. Poniżej najczęstsze przykłady użytków katastralnych:

dr – droga

RII ,RIII, R… – użytek rolny, numer rzymski odpowiada klasie takiego użytku. Ważne abyśmy pamiętali że użytki rolne klasy I i II (RI, RII) zajmują ok 3% powierzchni kraju i są chronione „ministerialnie”. Możliwość zmiany takiego użytku następuje decyzją Ministra bądź osoby upoważnionej do wydawania decyzji w imieniu Ministra.

Użytki rolne dzielimy na

R- tereny uprawy rolniczej,

Ps- pastwiska

Ł- łąki

Bp, Bi, B.. – użytek budowlany, mała litera precyzuje przeznaczenie działki budowlanej na przemysłowe, mieszkalne, inne…

W – użytek wodny

N – tak zwane nie użytki tereny nie mające przeznaczenia.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego jest dokumentem uchwalanym specjalną Uchwałą gminy/dzielnicy (decyzją). Taki dokument możemy znaleźć bez większego problemu w Gminach czy na stronach internetowych. Ważne jest żeby pamiętać że nie każda gmina czy dzielnica posiada uchwalony plan zagospodarowania przestrzennego. Ważne jest aby pamiętać, że ZAWSZE Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego jest dokumentem nadrzędnym nad danymi Katastralnymi. Oznacza to, że w przypadku niezgodności Miejscowego Planu z użytkiem katastralnym obowiązują nas zapisy Miejscowego Planu! Dodatkowym Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego ZAWSZE jest nadrzędny nad Warunkami Zabudowy. Jeżeli była nam wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu to w chwili uchwalenia miejscowego panu zagospodarowania terenu Warunki Zabudowy automatycznie tracą ważność !!

Warunki Zabudowy tak zwana „WZ-ka” to dokument wydawany w drodze decyzji. Jest on nam niezbędny w momencie gdy dana gmina czy dzielnica nie posiada Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. O taką decyzje starają się podmioty, których celem jest wybudowanie określonego obiektu budowlanego. Dokument ten opisuje co wolno wykonać na konkretnym terenie. Każdorazowo w celu wydania decyzji potrzebny jest wniosek właściciela bądź inwestora. Ważne, abyśmy pamiętali że Warunki Zabudowy są ważne tylko w sytuacji w której nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W chwili pojawienia się takiego planu nasze Warunki Zabudowy tracą ważność!!

Mapa Ewidencyjna jak sama nazwa wskazuje jest mapą o treści samej ewidencji gruntów i budynków. Na takiej mapie można znaleźć informacje o granicach działki, numerach punktów granicznych, użytku gruntowym, budynkach – ich funkcji i kondygnacji. Na takich mapach dokonujemy podziałów nieruchomości i wstępnych projektów podziału.

Mapa Zasadnicza jest rozwinięciem pojęcia mapy ewidencyjnej o takie dodatkowe informacje jak np: przebieg chodników, sieci uzbrojenia podziemnego, informacji o wiatach, latarniach, drzewach oraz wysokościach terenu (rzędnych). Niekiedy mapy takie zawierają informację odnośnie planowanych inwestycji sieci uzbrojenia podziemnego terenu, potocznie zwanymi ZUD-ami.

Nieruchomość może być działką lub zespołem działek opisanych w Księdze Wieczystej, Zbiorze Dokumentów, Księdze Hipotecznej. Nieruchomość często może być definiowana decyzją czy aktem notarialnym (w sytuacjach kiedy nie jest prowadzona dla danej nieruchomości Księga Wieczysta), Zbiór Dokumentów czy Księga Hipoteczna. Oznacza to że Nieruchomość wcale nie musi oznaczać jednej działki.

Działka jest to obszar określony granicami ewidencyjnymi o określonej powierzchni, przeznaczeniu zgodnym z użytkiem gruntowym. Niekiedy użytek może być daną nieaktualną z uwagi na zapisy Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego